* Phí kích hoạt 01 Tin BĐS: 10 USD
* Phí đưa Tin BĐS vào nhóm Tin BĐS nổi bật: 25 USD

Tạo tài khoản